ارسال شده توسط انصاری
283
ارسال : 1400/8/8 - 09:43:23
ویرایش : 1400/9/15 - 10:37:00

شرکت چرخشگر ازبین دانشجویان کاراموزی رشته های حسابداری و کنترل کیفی خودرو و نقشه کشی صنعتی کارآموز می پذیرد. آدرس:منطقه صنعتی قراملک شرکت چرخشگر -آقای دکتر پیشدادی