ارسال شده توسط جعغر مرادیان
525
ارسال : 1400/1/10 - 19:49:45
ویرایش : 1401/4/30 - 14:56:31

برای مطالعه فرایند اجرایی درس کارآموزی ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه مطلب

 1. انتخاب واحد کارآموزی
 2. ورود به سامانه بهکاد
 3. تکمل و ثبت اطلاعات تماس ، محل کارآموزی و روز های حضور در محل کارآموزی
 4. تایید گروه آموزشی
 5. پرینت فرم اولیه جهت تایید محل کارآموزی
 6. اسکن و ارسال فرم اولیه تایید شده از طریق پنل کاربری دانشجو در بهکاد
 7. دریافت تاییدیه دانشگاه ، پرینت و ارائه به محل کارآموزی
 8. ثبت حضور روزانه در بهکاد (الزامی است)
 9. ارسال گزارش فعالیت روزانه برای هر حضور(الزامی است)
 10. ارسال گزارش پایان دوره کارآموزی از طریق بهکاد
 11. پرینت فرم های ارزشیابی و پایان دوره جهت ارزشیابی ،محل کارآموزی و استاد مربوطه