ارسال شده توسط جعغر مرادیان
312
ارسال : 1400/5/19 - 12:12:05
ویرایش : ویرایش نشده

در یک متن خلاصه می توان گفت کارآموزی آینده شغلی یک شخص را مشخص می کند در صورتی که در جای درست مهارت درست را فرا بگیرد و از آن استفاده کند

ادامه مطلب

تعاریفی که باید از کارآموزی بدانید:

1. کارآموزی: دوره‌ای است که طی آن دانشجویان رشته‌هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد‌های درسی مشخصی را درمراکزصنعتی، خدماتی وسایر مراکز می‌گذرانند تا به منظور استفاده ازآموخته‌های علمی وفنی، بالابردن توان علمی واجرائی خود در رشته مربوطه وامکان تاثیرمتقابل تئوری وعمل و یا علم و تکنیک با نحوه رفع نیاز‌های اساسی وضروری جامعه آشنا گردند.

2. دانشجوی کارآموز: دانشجوی کار آموز که در این آئین نامه به اختصار کار آموز گفته می‌شود، دانشجویی است که دوره‌های کار آموزی خود رادر یک واحد صنعتی یاخدماتی می‌گذراند.

3. استاد کارآموزی: هردانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر یک استاد (اعضاء هیئت علمی تمام وقت در اولویت هستند) به معرفی گروه آموزشی ذیربط تحت عنوان استاد کار آموزی می گذارند که مسئول راهنمایی کار آموز و ارائه نمره به واحد دانشگاهی می‌باشد.

4. سرپرست کار آموزی: هر دانشجو کار آموزی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر یک مسئول تعیین شده از سوی محل کار آموزی مربوطه می‌گذارند که به آن فرد سرپرست کار آموزی اطلاق می‌شود.

 5. محل کار آموزی: منظور از محل کار آموزی هر نوع مرکز اقتصادی، تولیدی، خدماتی ستادی، تحقیقاتی، طراحی ومشاوره‌ای، آموزشی، فنی، اکتشافی، استخراجی وغیره می‌باشد که به عنوان مکان کار آموزی دانشجو تعیین می‌گردد.

مراحل سپری کردن کارآموزی در بهکاد : 

 اخذ واحد كارآموزي با رعايت حداقل 60 واحد گذرانده شده و رعایت پیش نیاز توسط دانشجو

(عدم رعایت پیش نیازمنجر به حذف دروس می گرددکه عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.)