ورود به حساب

 • اساتید برای ورود (نام کاربر برابر است با کد ملی و رمزعبور برابر است با کد ملی به صورت پیش فرض) می باشد.
 • دانشجویان برای ورود به حساب (نام کاربر برابر است با شماره دانشجویی و رمزعبور برابر است با کد ملی) می باشد.
 • اطلاعات حساب خود را به صورت محرمانه نگهداری کنید.

 • اگر نام کاربری یا رمزعبور خود را فراموش کرده اید به بخش ارتباط با صنعت دانشگاه خوداطلاع دهید.

  راهنما

  1. اساتید برای ورود (نام کاربر برابر است با کد ملی و رمزعبور برابر است با کد ملی به صورت پیش فرض) می باشد.
  2. دانشجویان برای ورود به حساب (نام کاربر برابر است با شماره دانشجویی و رمزعبور برابر است با کد ملی) می باشد.
  3. اطلاعات حساب خود را به صورت محرمانه نگهداری کنید.